07.05.09. Designer Natalya Knyazeva's catalogue shooting

07.05.09. Designer Natalya Knyazeva's catalogue shooting

Photo: Elizabeth Larina (http://fotofor.biz/)
Muah: Olga Sergeeva (http://vk.com/club4398942)

Models:
Nastya Latysheva
Lyuba Orlova